Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Učiteľstvo ekonomických predmetov Magisterské štúdium

Prihláška
 • Odbor:
  učiteľstvo a pedagogické vedy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  II. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  denná forma štúdia - 2 roky, externá forma štúdia 2,5 roka
 • Cena za semester:
  515 € denná i externá forma
 • Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je:

  • spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
  • spôsobilý vykonávať profesiu školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
  • schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť,
  • schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní,
  • schopný využívať získané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru,
  • pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.),
  • pripravený permanentne sa vzdelávať a profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

  Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať profesiu:

  • učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
  • učiteľa niektorých odborných predmetov na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (SOŠ),
  • školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
  • odborného pracovníka schopného participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu ako aj na projektovaní príslušných úsekov celoživotného vzdelávania dospelých,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy,
  • lektora v oblasti ďalšieho vzdelávania a v oblasti vzdelávania dospelých.