Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Manažment služieb v automobilovom priemysle Bakalárske štúdium

Prihláška
 • Odbor:
  ekonómia a manažment
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  I. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  3 roky denná forma, 4 roky externá forma
 • Cena za semester:
  367 € denná forma, 400 € externá forma
 • Študijný program „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ prispieva k rozvoju poznania v manažmente, ekonomike a ekonómii, kladie sa dôraz na osvojenie si moderných trendov v manažmente, so špecifickým zameraním na oblasť automobilového priemyslu.

  Absolventi študijného odboru Manažment v študijnom programe „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ v 1. stupni štúdia nadobudnú základné poznatky z manažmentu s orientáciou na automobilový priemysel.. Dokážu riadiť skupiny ľudí organizovať prácu v autoservisoch, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové  a sektorové zvláštnosti (vstupy, procesy, výstupy) v sektore automobilového priemyslu, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy v zverenej oblasti, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Počas štúdia získajú schopnosť pomocou vhodných metód, postupov a nástrojov sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenie organizácie podnikajúcej v automobilovom priemysle a jej zložiek v podnikateľskom, inštitucionálnom a spoločenskom prostredí. Majú základné znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky informatiky, manažmentu kvality, automobilovej techniky, metrológie, technológie v automobilovom priemysle, ktoré dokážu aplikovať v podnikateľskej sfére práve v odvetví automobilového priemyslu. Sú spôsobilí na riešenie čiastkových problémov v systéme riadenia takéhoto typu organizácie.

  Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom programe „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ (bakalár – junior manažér) je:

  • schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
  • schopný riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny v oblasti automobilového priemyslu,
  • schopný uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
  • schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly v oblasti automobilového priemyslu,
  • schopný orientovať sa v širokom kontexte odvetvových, národohospodárskych a politických súvislostí,
  • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. - senior manažér).

  Teoretické vedomosti absolventa:

  • porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu so zameraním na automobilový priemysel,
  • nadobudne základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín,
  • získa základné poznatky z psychológie a príbuzných disciplín,
  • osvojí si nevyhnutné právne minimum,
  • získa základné poznatky z oblasti technológie, metrológie, diagnostiky, logistiky a elektroniky motorových vozidiel,

  Praktické schopnosti absolventa:

  • dokáže riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny v oblasti automobilového priemyslu,
  • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly v oblasti automobilového priemyslu,
  • súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa v manažmente služieb v automobilovom priemysle.

  Ďalšie vedomosti a schopnosti absolventa:

  • ovláda prácu s personálnym počítačom a vie používať kancelárske programy,
  • vie prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených v autoservisoch,
  • je schopný orientovať sa v širšom kontexte odvetvových, národohospodárskych a politických súvislostí.