Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Učiteľstvo praktickej prípravy Bakalárske štúdium

Prihláška
 • Odbor:
  učiteľstvo a pedagogické vedy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  I. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  3 roky
 • Cena za semester:
  262 € / semester
 • Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického výcviku žiakov na stredných odborných školách. Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločneho základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť.Sú to bloky predmetov v rámci profesijných oblastí:

  1. Elektrotechnika
  2. Ekonomika a administratíva
  3. Strojárstvo

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je:

  • schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore,
  • pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania na stredných odborných školách,
  • schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou,
  • schopný zabezpečovať administratívno – technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní,
  • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.),
  • schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore,
  • pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

  Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu:

  • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných školách,
  • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
  • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou.