Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Didaktika technických profesijných predmetov (PhD.) Doktorandské štúdium

Prihláška
 • Odbor:
  učiteľstvo a pedagogické vedy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  III. stupeň
 • Forma štúdia:
  denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia:
  denná forma štúdia - 3 roky, externá forma štúdia - 4 roky
 • Cena za semester:
  5760 € denná forma / 349 € externá forma
 • Študijný program Didaktika technických profesijných predmetov študijného odboru 1.1.10 Odborová didaktika, organicky nadväzuje na druhý stupeň (magisterský) študijného programu Učiteľstvo technických predmetov.

  V doktorandskom študijnom programe Didaktika technických profesijných predmetov, v jeho študijnej časti, sa kladie dôraz na osvojenie si moderných trendov zo všeobecnej didaktiky, z teórie a politiky odborného vzdelávania, z techniky a humanizácie, zo psychológie a taktiež na osvojenie si vedomostí a zručností realizovať validný a reliabilný pedagogický výskum.

  Vedecká časť študijného programu je reprezentovaná realizáciou pedagogického výskumu aktuálneho vedeckého problému z didaktiky, vyústením ktorého je prezentácia získaných výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a zahraničných vedeckých monografiách, časopisoch, či konferenčných zborníkoch ako aj aktívna spoluúčasť na riešení výskumného projektu formou členstva vo výskumnom tíme.

   

  ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent študijného programu (v súlade s vymedzeným profilom absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania) v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika:

  • je spôsobilý samostatne a zodpovedne vyučovať didaktiku technických predmetov, t.j. bude vedieť viesť výchovno-vzdelávací a výchovno-výcvikový proces prostredníctvom prednášok, seminárov, cvičení, praktík, študentskej pedagogickej praxe a iných aktivít,
  • je spôsobilý samostatne a zodpovedne identifikovať, analyzovať a riešiť náročné odborovo-didaktické problémy empirického a konceptuálneho charakteru,
  • je spôsobilý samostatne a zodpovedne plánovať, organizovať a vyhodnocovať výskumy v odborovej didaktike,
  • ovláda poznatky z metodológie a metodiky výskumu v odborovej didaktike,
  • je schopný samostatne a aj v tíme vedecky bádať a tvorivou vedeckou činnosťou prispievať k rozvoju vedy,
  • pozná edukačný systémový kontext vo vzťahu k ekonomickej, politickej a kultúrnej determinácie rozvoja osobnosti v procese vzdelávania,
  • vie samostatne reflektovať a sebareflektovať odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť,
  • ovláda tvorivé využívanie relevantných znalostí na identifikovanie, analyzovanie a riešenie odborovo-didaktických problémových situácií,
  • vie vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi vyučovacieho procesu a to najmä v závislosti výchovno-vzdelávacích a výchovno-výcvikových efektov od ich programových, procesných a kontextových determinantov,
  • dokáže koncepčne projektovať programy didaktických systémov technických profesijných predmetov s cieľom zvyšovania efektívnosti a kvality vyučovania,
  • má rozvinuté schopnosti metakognície, sebavzdelávania a postdoktorandského štúdia.
  • je schopný viesť a vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.