Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Projekt virtuálnej vysokej školy

 • Dubnický technologický inštitút skvalitňuje vzdelávacie služby

  Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa ukončila realizácia projektu s názvom Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte. Projekt bol podporený NFP z Európskeho sociálneho fondu s cieľom inovovať formy vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti.
  V projektovej aktivite 1.1 Vytvorenie podmienok pre zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole bolo vybudované technické zázemie na uskutočňovanie štúdia z externého prostredia. Vznikol internetom dostupný vzdelávací portál, ktorý môžu študenti využívať pri štúdiu v elektronických kurzoch a na komunikáciu. Samostatnou časťou vzdelávacieho portálu je systém, ktorý umožňuje pripravovať kvalitné multimediálne obsahy a realizovať on-line prednášky.
  Do realizácie projektovej aktivity 1.2 Príprava obsahu a pilotné testovanie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole boli zapojení pedagógovia a študenti DTI. Pedagógovia pripravili podklady k multimediálnym učebniciam, ktoré po recenzii spracoval expertný tím do podoby znovu použiteľných interaktívnych vzdelávacích opôr. Študenti boli zapojení do pilotného testovania interaktívnych učebníc. Podľa spätnej väzby im elektronické učebnice pomáhajú pri štúdiu, oceňujú najmä rýchly prístup k potrebným informáciám.
  Dosiahnuté výsledky projektu a zavedené elektronické a kombinované vzdelávanie prispeli k skvalitneniu poskytovaného vzdelávania na vysokej škole, a tým k napĺňaniu cieľov znalostnej spoločnosti.

  Základné údaje o projekte

  Názov projektu
  : Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
  Prijímateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
  Operačný program: Vzdelávanie
  Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  ITMS projektu: 26110230010
  Časový harmonogram projektu: 05/2010 – 03/2014

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


  Virtuálna vysoká škola na Dubnickom technologickom inštitúte

  Projekt Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte sa realizuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom (DTI) od 1. mája 2010. Po ukončení prvej realizačnej aktivity, ktorej cieľom bolo vytvoriť podmienky pre zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania, sa začala realizácia aktivity 1.2 Príprava obsahu a pilotné testovanie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole.
  V rámci druhej aktivity bola vytvorená obsahová náplň študijných predmetov a následne testovaná prevádzka elektronického a kombinovaného vzdelávania. Vytvorené elektronické kurzy budú do vzdelávacieho procesu na DTI zaraďované postupne v priebehu akademického roka 2013/2014. V porovnaní s tlačenými študijnými materiálmi prinášajú viacero výhod, napríklad lepšiu názornosť, prehľadnosť, vyššiu interaktívnosť a ďalšie. Pedagógovia si budú môcť vyučovací proces prispôsobiť a venovať sa vybraným aspektom do väčšej hĺbky. Zároveň získajú lepší prehľad o napredovaní svojich študentov. Elektronické kurzy významne doplnia škálu podporných študijných materiálov na DTI a prispejú ku zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.
  Projekt Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte je podporený nenávratným finančným príspevkom z ESF, o ktorý požiadal Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o. s cieľom inovovať poskytované formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti.

  Základné údaje o projekte

  Názov projektu: Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
  Prijímateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
  ITMS projektu: 26110230010
  Operačný program: Vzdelávanie
  Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


  Na Dubnickom technologickom inštitúte sa buduje virtuálna vysoká škola

  Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom úspešne napreduje realizácia projektu Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte. Projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom z ESF, o ktorý požiadal Dubnický technologický inštitút s. r. o., oprávnený pôsobiť ako vysoká škola Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s cieľom inovovať poskytované formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti.

  Prvá z dvoch realizačných aktivít projektu, ukončená 30.4.2012, umožnila vytvoriť technickú infraštruktúru na zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania na DTI a zároveň vyškoliť jeho budúcich používateľov. Zrealizovali sa tieto činnosti:

  • implementovanie troch častí virtuálnej univerzity – Systém riadenia vzdelávania (LMS), Systém riadenia vzdelávacieho obsahu (LCMS), Systém univerzitnej Wiki;
  • integrácia implementovaných systémov;
  • školenia používateľov virtuálnej univerzity – vysokoškolských učiteľov autorov obsahu a administrátorov systému (prostredníctvom školení zameraných na systémy LMS, LCMS a Wiki) a vytvorenie interaktívnych vzdelávacích online modulov (samo študijných elektronických kurzov) pre bežných pedagogických pracovníkov a študentov.

  V rámci druhej projektovej aktivity bude pripravená obsahová náplň a následne otestovaná prevádzka zavedeného elektronického a kombinovaného vzdelávania.

  Projekt sa ukončí v apríli 2013 a svojimi výstupmi prispeje nielen k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných vzdelávacích služieb na Dubnickom technologickom inštitúte, ale tiež môže slúžiť ako inšpirácia pre iné vysoké školy, plánujúce zaviesť nové formy vzdelávania.

  Základné údaje o projekte
  Názov projektu
  : Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
  Prijímateľ: Dubnický technologický inštitút s. r. o.
  ITMS projektu: 26110230010
  Operačný program: Vzdelávanie
  Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti


  „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


 • Virtuálna vysoká škola na Dubnickom technologickom inštitúte

  Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa začal realizovať projekt s názvom Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Dubnický technologický inštitút s. r. o., oprávnený pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, požiadal o príspevok s cieľom inovovať poskytované formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti. V rámci projektu bude na Dubnickom technologickom inštitúte zavedené elektronické a kombinované vzdelávanie, ktoré prispeje k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných vzdelávacích služieb.

  Základné údaje o projekte
  Názov projektu:
   Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
  ITMS projektu: 26110230010
  Operačný program: Vzdelávanie
  Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti


  „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“